Regulamin użytkownika

2009-06-16 11:16
liczba wyświetleń: 30597 razy

Artykuł I - Postanowienia podstawowe

 1. Serwis allarte.pl jest własnością firmy Ardius
 2. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z allarte.pl - literackiego serwisu internetowego. Odnosi się także do wszystkich treści publikowanych w serwisie
 3. Regulamin należy przeczytać i zaakceptować przed rozpoczęciem korzystania z serwisu.

 

Artykuł II - Rejestracja w serwisie

 1. Rejestracja jest dobrowolna i darmowa,  a jej dokonanie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją  Regulaminu.
 2. Aby się zarejestrowć użytkownik musi podać właściwy adres mailowy.
 3. Pseudonim oraz podpis użytkownika nie może być:    
      - wulgaryzmem
      - nazwą kojarzoną z osobą publiczną
      - określeniem obrażliwym lub szokującym
 4. Podanie niewłaściwych danych może spowodować czasowe lub trwałe wykluczenie użytkownika z serwisu, zaś ich konta mogą zostać usunięte, bez ostrzeżenia.
 5. Serwis allarte.pl może w każdej chwili zweryfikować prawdziwość danych rejestrujących się użytkowników
 6. Administrator  allarte.pl może kontaktować się z użytkownikiem telefonicznie, listownie, lub mailowo. Użytkownik nie ma możliwości blokowania Adniministratora i kont recenzenckich. 
 7. Zgodnie z Ust. z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późn. zm.) podane przez użytkownika dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji podanych danych i w każdym momencie może zażądać zaprzestania ich przetwarzania (co jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika z serwisu).

Artykuł III - Użytkownicy

Użytkownikiem allarte.pl jest osoba, która po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem dokona rejestracji i aktywacji konta.

 1. Użytkownik ma prawo do posiadania jednego konta w serwisie. Utworzenie więcej niż jednego konta, bez zgody Administratora, spowoduje czasowe lub trwałe wykluczenie z używania serwisu oraz likwidację bez ostrzeżenia wszytskich utworzonych kont.
 2. Aby utworzyć dodatkowe konto w serwisie należy wysłać  informację na adres malgorzata.poludniak@gmail.com i uzyskać zgodę Administratora.
 3. Administrator serwisu ma prawo usunąć lub zablokować konta nieaktywne. Użytkownicy, których konto nie zostało użyte  w ciągu trzech miesięcy mogą zostać czasowo lub trwale wykluczeni z używania serwisu, zaś ich konta mogą zostać usunięte bez ostrzeżenia
 4. Administrator allarte.pl zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu lub do usuwania kont używanych przez określonych użytkowników, bez podania przyczyn i bez powiadomienia.
 5. Użytkownik powinien tak korzystać z serwisu, aby nie zakółcać jego pracy.
 6. Użytkownikowi zabrania się prowokowanie  sytuacji konfliktowych, obrażanie innych Użytkowników lub innych osób.
 7. Zabrania się Użytkownikom wszelkiej działalności na szkodę portalu.
 8. Użytkownik wystawiając ocenę poniżej pięciu gwiazdek, musi ją uzasadnić. Niedopuszczalne są oceny odwetowe.
 9. Użytkownicy serwisu zwracają się do siebie używając psudonimu lub imienia.


Artykuł IV - Wysyłanie treści

 1. Strony serwisu mogą zawierać: biuletyny, pokoje rozmów (chat) i inne treści tworzone przez użytkowników systemu i wysyłane na serwer w czasie rzeczywistym.
 2. Użytkownik nie może zamieszczać treści wulgarnych, obraźliwych, niezgodnych z prawem lub zasadami współżycia społecznego; nie może atakować osób, ich wyznania, lub rasy; mie może zamieszczać treści pornograficznych i obscenicznych w każdej formie; materiałów, które mogą zakłócić działanie systemów komputerowych firmy Ardius i serwisu allarte.pl, niezgodnych z treścią serwisu allarte.pl jako całości lub też poszczególnych jego fragmentów. Interpretacja treści dokonywana jest przez Administratora serwisu.
 3. Administrator serwisu ma prawo dokonywania w przekazanych przez Użytkownika tekstach zmian, poprawek,  skrótów a także usunięcia dowolnej treści wysłanej przez Użytkownika. Decyzje Administratora podjęte w tym zakresie  są ostateczne i nieodwołalne.
 4. Użytkownik ma prawo zgłaszać do Administratora wnioski o usunięcie tekstów innego Użytkownika, które uważa za niezgodne z treścią postanowień  Regulaminu.
 5. Użytkownik nie ma prawa przekazywać za pomocą serwisu treści o charakterze komercyjnym (reklama, zakup określonych produktów itp.)
 6. Wszelkie treści wysłane do serwera serwisu allarte.pl mogą być zachowane przez system w różnych formach. Użytkownik w pełni odpowiada za przesyłane treści. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo edycji, kopiowania, publikowania, retransmitowania i dystrybuowania wszelkich materiałów, które Użytkownik wyśle do serwera serwisu.

 

Artykuł V - Prawa autorskie i licencje

 1. Wszelkie materiały i treści wyświetlane na stronach serwisu, w tym: tekst, oprogramowanie, grafika, video, muzyka, dźwięki, nazwy, loga, znaki firmowe należą do ich właścicieli i są chronione prawem autorskim.
 2. Zarejestrowani użytkownicy i autorzy, którzy wysyłają materiały do serwera serwisu oświadczają, że są właścicielami nielimitowanych praw autorskich do tych materiałów i udzielają firmie Ardius niewyłącznej licencji na ich wykorzystanie w serwisie allarte.pl
 3. Konsekwencje zamieszczenia przez Użytkownika tekstów do których nie posiada on praw autorskich obciążają wyłącznie jego i powoduje to bezwarunkowe zablokowanie konta tego Użytkownika.
 4. Używając serwisu allarte.pl Użytkownik zgadza się nie naruszać praw autorskich materiałów zawartych w serwisie.
 5. Użytkownik umieszczając tekst w serwisie allarte.pl udziela tym samym dla  Ardius licencji niewyłącznej i nieodpłatnej na:
      -  rozpowszechnianie umieszczonych tekstów/utworów w serwisie allarte.pl
       - wykorzystanie przez Ardius tekstów/utworów objętych licencją do celów promocyjnych serwisu.
 6. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony i może być wypowiedziana w 90 dni od dnia publikacji na zasadach określonych w przepisach Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Udzielenie powyższej licencji w żaden sposób nie ogranicza praw autorskich Użytkownika, ani prawa do udzielania przez niego upoważnienia do wykorzystania tekstów/utworu innym osobom.

 

Artykuł VI - Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Użytkownik używa serwisu allarte.pl na własne ryzyko. Firma Ardius, jego pracownicy, współpracownicy i inne strony zaangażowane w serwis allarte.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym szkody powodujące utratę zysku, zakłócenia w pracy, utratę informacji handlowych lub inne straty finansowe) powstałe w wyniku użycia lub niemożności użycia serwisu allarte.pl nawet gdy firma Ardius zostanie powiadomiona o możliwości powstania takich szkód.
 2. Użytkownik przejmuje wszelkie zobowiązania prawne i materialne wraz z kosztami procesów sądowych w przypadku, gdyby osoba trzecia wystąpiła z roszczeniami wobec Ardius, a roszczenia te byłyby skutkiem czynności dokonanych w serwisie przez Użytkownika.
 3. Firma Ardius nie ponosi odpowiedzialności za:
 • nieprawidłowości w działaniu serwisu
 • nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu na skutek działania Użytkowników i innych osób oraz za szkody, jakie z tego  mogą wyniknąć
 • utratę treści zamieszczonych przez Użytkowników publikacji oraz wynikające z tego ewentualne szkody

 

Artykuł VII - Postanowienia końcowe

 1. Serwis allarte.pl rezerwuje sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w każdym momencie, bez uprzedzenia Użytkowników.  Wszelkie zmiany regulaminu muszą zostać także zaakceptowane przez Użytkownika.
 2. Firma Ardius zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczania zakresu działania serwisu lub też przerw w jego działaniu, co może być związane z potrzebami natury technicznej lub organizacyjnej.
 3. Serwis allarte.pl może zawierać odnośniki (linki) do innych stron i treści, które nie należą do firmy Ardius lub jej współpracowników. Firma Ardius nie odpowiada za treści zawarte na tych stronach.
 4. Używanie serwisu wymaga zaakceptowania wszelkich reklam wyświetlanych na stronach serwisu.
 5. Nieprzestrzeganie postanowień  Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, blokadą konta na czas określony, lub blokadą konta na czas nieokreślony. Decyzje te podejmowane są przez Administratora serwisu.
 6. Użytkownik w sporze z Ardius lub Administratorem serwisu nie może powoływać się na brak znajomości treści niniejszego Regulaminu.
 7. Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do firmy Ardius i nie podlega odwołaniu. 

 

„Idąc” Krzysztof Mich
Recenzja | 2018-01-17 17:15
Małgorzata Południak
Złoty wawrzyn pozostanie złoty
Czytelnia | 2017-02-26 02:25
Małgorzata Południak
Raport z nie-tożsamości, Ewa Sonnenberg "Obca"
Akademia pisania | 2016-09-05 21:29
Paweł Dąbrowski
O sztuce, życiu i przyjaźni (I)
Autor allarte | 2016-09-05 21:24
Małgorzata Południak
Liryczni mężczyźni, spokój oceanu i dzika okolica
Czytelnia | 2016-09-05 21:11
Małgorzata Południak
pokaż wszystkie »
SZAFa kwartalnik literacko artystyczny
Poezja. Proza. Krytyka literacka. Recenzje. Relacje z wieczorów poetyckich. Ekfraza. Wywiady. Teatr. Fotografia. Malarstwo.
szafa.kwartalnik.eu/
Art Pub Kultura
Poezja. Kultura. Wernisaże.
www.artpubkultura.blogspot.com